.
.
Systém

Datum:
12.12.2019

Čas:
15:29
Centrální server:
Status: ON-LINE ON-LINE
Speciální operace: žádné
Uživatel IP:
18.205.60.226
ec2-18-205-60-226.compute-1.amazonaws.com

Přístup číslo:
[CNW:Counter]
Záložní server:
Status: ON-LINE ON-LINE
Speciální operace: žádné
Správce #1

Václav HENZL
vasek zavinac goo tecka cz
Počet hostovaných WEBŮ:457
Počet hostovaných WEBŮ ZDARMA:420
Velikost webové prezentace na jednoho uživatele:285 MB

Optimalizováno pro prohlížeč Mozilla Firefox
Hlavni logo
Správce #2

Jakub SÝKORA
kubajz zavinac kbx tecka cz
.
Ceník služeb
.
Často kladené otázky
.
Fórum
.
Hostované weby
.

Poskytujeme domény:
Zde je FLASH

Zde je FLASH

Zde je FLASH

Zde je FLASH

.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro poskytování webhostingových služeb NETWORX WEBHOSTING

-§1- Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky reší obchodní vztah mezi poskytovatelem WEBHOSTINGOVÝCH služeb, kterým je NEWTORX WEBHOSTING (dále jen NW), a mezi uživatelem, kterým může být jakákoliv fyzická nebo právnická osoba mající místo trvalého bydliště na území České republiky nebo EU. Uživatel se v okamžiku odeslání objednávky poskytovateli služeb zavazuje, že důkladně zná tyto všeobecné podmínky, a že se jimi bude řídit a bude je dodržovat. Provozovatel se v okamžiku přijetí objednávky od uživatele zavazuje, že důkladně zná tyto všeobecné podmínky, a že se jimi bude řídit a bude je dodržovat. Smluvní vztah poskytování webhostingových služeb mezi uživatelem a poskytovatelem nabývá na účinnosti dnem potvrzení objednávky provozovatelem.

-§2- Zodpovědnost

Uživatel má s účinností ode dne potvrzení objednávky a vystavení přístupových kódů přístup do informačních systémů provozovatele. Uživatel je vlastníkem datových zdrojů vložených do těchto systémů, přičemž se NW zavazuje veškerá takováto NEVEŘEJNÁ data vložená do systému uživatelem technicky zajistit proti zneužití jakoukoliv třetí osobou. NW ovšem nezodpovídá za datové zdroje vložené do VEŘEJNÉ části systému a zároveň nezodpovídá za jejich obsah. Na informace vložené do systému poskytovatelem má výhradní vlastnické právo právě poskytovatel. Tato data jsou uživateli volně dostupná ke stažení, vytisknutí, bližšímu zkoumání či archivaci, vše JEN pro vlastní potřebu.

-§3- Autorizace

Uživatel je povinen uhradit veškeré náklady spojené s využíváním webhostingových služeb a dále poplatky za sepciální služby (jako např. archivace apod.) a to počínaje dnem počátku využívání těchto služeb. NW zpřístupní své servery uživateli prostřednictvím protokolů a služeb mezinárodní sítě internet + informace obsažené v aplikacích a službách, na které se služba vztahuje. NW nepřebírá zodpovědnost za chyby uživatele spojené s plněním právních úkonů, které se vztahují k provozované službě. Poskytovatel zpřístupní své servery pomocí přihlašovacího jména a vstupního hesla (dále jen ID). Povinností uživatele je toto heslo chránit před zneužitím třetími osobami a uchovávat jej v přísné tajnosti. V okamžiku ztráty či narušení práva použití ID je uživatel POVINNEN neprodleně nahlásit tuto skutečnost provozovateli. Do okamžiku oznámení zjištěné ztráty či narušení ID přebírá zodpovědnost za jeho neoprávněné užití uživatel. NW si vyhrazuje právo vypustit jakákoliv data, která by vzhledem k jejich povaze nevyhovovala §5 těchto všeobecných podmínek.

-§4- Platební podmínky

Uživatel čestně prohlašuje, že uhradí veškeré poplatky za služby včetně daně způsobem a v termínech stanovených provozovatelem.

-§5- Autorské zákony

Uživatel se zavazuje k vkládání pouze původních informací do veřejných částí služeb (výjimkou jsou pouze výňatky z materiálů autorsky chráněných, které mohou být vloženy pouze s písemným souhlasem autora), dále se zavazuje že veškeré vkládané materiály nejsou v rozporu s autorskými právky, výr. značkami či patentovými právy. Uživatel bere na vědomí, že nesmí působit přímo či nepřímo škody, nesmí zneužívat služby, narušovat veřejný pořádek, morální hodnoty společnosti nebo soukromí osobních vzkazů. Platí striktní zákaz využívání služeb NW v rozporu s platnými právními předpisy, nařízeními a žákony ČR. Jakmile by došlo ze strany uživatele k porušení z jakýchkoliv těchto bodů je smlouva neprodleně vypovězena. Uživatel se dále zavazuje respektovat omezení, která byla uvedena výše, a že nebude uplatňovat nároky na náhradu škody, na náhradu nákadů a výdajů, kterou způsobil NW, jako důsledek neplnění povinností a záruk uživatele, k jejichž respektování se zavázal přijetím těchto všeobecných podmínek.

-§6- Záruky a odpovědnost za škody

Uživatel na sebe přebírá veškerá rizika plynoucí z ukládání a následovného šíření informací obsažených v jednotlivých databázích do dalších zdrojů. NW si vyhrazuje právo změny funkcí jednotlivých serverů. přičemž služby musí být poskytovány v takovém stavu a rozsahu, v jakém se nacházejí v okamžiku potvrzení objednávky. Jakákoliv forma záruky, která je nad rámec platných právních předpisů ČR se VYLUČUJE. NW není zodpovědný za jakoukoliv škodu (ať už přímo či nepřímo způsobenou), vztahující se k poskytování služeb. Tato omezení zůstávají v platnosti i po zrušení či vypovězení užívání služeb.

-§7- Změny cen a služeb

NW má právo 1x ročně po přechozím upozornění (min. 3. měsíce předem), měnit jednotlivé ceny, termíny a všeobecné podmínky. V případě, že uživatel s těmito úpravami vysloví svůj nesouhlas, má právo, a to nejpozději do 30-ti dnů od okamžiku, kdy mu byla změna oznámena, od smlouvy odstoupit.

-§8- Smluvní dojednání

Podmínky zde uvedené a tedy i smlouva o poskytování služeb nabývají v platnost dnem potvrzení objednávky. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, není-li uvedeno jinak. Výpovědní lhůta je pro obě strany tři měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po obdržení výpovědi. Smlouva může být vypovězena oběma stranami písemě formou doporučeného dopisu. NW má právo vypovědět smlouvu či přístup do systému s okamžitou platností, a to v případě, že uživatel hrubě porušil tyto všeobecné podmínky. Výpovězením smlouvy není dotčena povinnost uživatele uhradit případné pohledávky vůči poskytovateli a to k termínu vypovězení této smlouvy. Vylučuje se zpětná úhrada již předplacených služeb.

-§9- Provoz a odpovědnost za provoz

NW se zavazuje informovat zákazníka o všech okolnostech znemožňujících poskytování služeb, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy. Jsou-li tyto skutečnosti známy předem, NW se zavazuje o nich e-mailem informovat bez zbytečných prodlev tak, aby mohla být ze strany zákazníka přijata nutná opatření. To se týká zejména přerušení provozu z důvodu správy systému, přerušení dodávky energie, havárie, rekonstrukce objektů a inženýrských sítí či prostor, ve kterých jsou služby poskytovány. NW si vyhrazuje možnost krátkodobého přerušení provozu serverů (např. z důvodu havárie, údržby, oprav nebo výměny těch částí systémů, které přímo ovlivňují poskytování služeb) nebo v případě poruchy na zařízení třetích dodavatelů, pokud těmto skutečnostem prokazatelně nebylo možno zabránit nebo nebyly způsobeny nedbalostí jeho zaměstnanců či osobami jím pověřenými.

-§10- Schválení

Veškeré zákaznické aplikace a programy běžící na serverech NW musí být před instalací předloženy odpovědným pracovníkům NW ke schválení.

-§11- Konečná ustanovení

Obě smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se provozu jejich systémů před třetími osobami, s výjimkou informací oficiálně veřejně publikovaných. Smlouva je nepřevoditelná na jinou osobu, pouze na právní nástupce. Smlouva může být změněna pouze vzájemnou dohodou, která může být vedena elektronicky (e-mailem). Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí závazné objednávky. Smlouva o poskytování služeb může být nahrazena závaznou elektronickou (popř. telefonní) objednávkou se specifikací služeb, jejíž přílohou jsou tyto všeobecné podmínky se kterými obě smluvní strany souhlasí.

. . .
eHAMnet, s.r.o. (c) 2002-2015
Vašek HENZL & Jakub SÝKORA
.
Informace o serverech
.
Novinky
.
Všeobecné podmínky
.
Webhosting
.
Zákaznická podpora
.

Reklama:

.
.